எழுத்துரு அளவு Larger Font Smaller Font

விற்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது.